Web-Thubnail น้ำประปา

กรุงเทพฯ น้ำไม่พอใช้ใน 20 ปีข้างหน้า

แม้จะแล้งแค่ไหน คนกรุงเทพฯ ยังเปิดก๊อก มีน้ำใช้อยู่ดี แต่ความเคยชินนี้อาจอยู่ได้ไม่นาน เพราะในอนาคตสถานการณ์น้ำอาจเข้าขั้นวิกฤต

ประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่น้ำที่สำรองไว้ลดลงจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เป็นสัญญาณเตือนว่า เราควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำตั้งแต่วันนี้

Research Cafe
โครงการแนวโน้มทางประชากรและความต้องการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผศ.ดร.มาร์ค เฟิลเคอร์ และ ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist