ขยะไม่ใช่เรื่องเล็ก

การจัดการขยะด้วยงานวิจัย

รักโลกอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด “ไม่ใช่แค่เพียงเพราะรักโลกตามกระแสสังคม”

ในทุกวันนี้ที่เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีพัฒนาไปเป็นอย่างมาก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด เห็นได้จากจำนวนประชากรที่มากยิ่งขึ้น คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละพื้นที่รอบโลก แต่การก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนี้กลับทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างไว้ในรูปของ “ขยะ”
.
ปัญหาการทิ้งขยะนั้นส่งผลกระทบกับทุกระบบนิเวศบนโลก มนุษย์ซื่งเป็นตัวการหลักในการสร้างขยะ เริ่มถูกผล กระทบจากปัญหานี้ และเริ่มต้นที่จะร่วมมือกันจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งการลดการใช้ขยะพลาสติก การนำขยะมาใช้ซ้ำ และแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ จนนำไปสู่แนวคิด “รักษ์โลก” แต่เราจะมีวิธีการจัดกับปัญหาขยะอย่างไรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
.
เราจะมีวิธีการรักโลกอย่างได้ให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด “ไม่ใช่แค่เพียงเพราะรักโลกตามกระแสสังคม” งานวิจัยเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้เราค้นพบวิธีจัดการกับขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

#01

ขยะทะเลไทย
ใครว่าเรื่องเล็ก

angela-compagnone-g1xoeXbfuTw-unsplash

ทะเลเป็นแหล่งสะสมขยะที่มาจากฝีมือของมนุษย์มากที่สุด

การทิ้งขยะบนบทของมนุษย์สุดท้ายปลายทางก็ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งปัญหานี้เองส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทั้งพืชพันธุ์ทะเล สัตว์ทะเลชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงมาถึงมนุษย์เรานั้นคือขยะไมโครพลาสติกที่อยู่ในปลา ปลาทะเลเหล่านี้จะหากินตามท้องทะเลซึ่งมีชิ้นเศษของขยะไมโครพลาสติกนี้อยู่  แสดงให้เห็นว่าจากพฤติกรรมของมนุษย์แล้วนั้นสุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเช่นเดิม และอีกด้านที่ได้รับผลกระทบโดยที่คาดไม่ถึงนั้นคือความมั่นคงของประเทศ เพราะขยะทะเลสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปได้ทั่วทุกที สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง จนนำไปสู่ปมความขัดแย้งระหว่างประเทศได้

#02

จัดการซากแผงโซล่าเซลล์
ที่หมดความคุ้มค่า

แผงโซล่าเซลล์ชำรุด
เป็นขยะที่อันตรายมาก

ความนิยมในการใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกใน 25 – 30 ปีข้างหน้า ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อได้รับความนิยมแล้วสินค้าใหม่รุ่นใหม่ก็ยิ่งมีการออกสู่ตลาดมากขึ้น และของเก่าที่ชำรุดหรือยี่ห้อที่ตกรุ่น ก็ย่อมเป็นขยะไปในที่สุดและอันตรายของแผงโซล่าเซลล์ที่ชำรุดมีความอันตรายมาก เพราะในแผงโซล่าเซลล์มีส่วนประกอบเป็นสารตะกั่วที่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป้าหมายของประเทศไทยในการใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้ามีแค่เพียงการผลิตติดตั้ง แต่ไม่มีวิธีจัดการซากแผงโซล่าเซลล์ สุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะชิ้นอันตรายในที่สุด และอะไรคือวิธีการจัดการซากแผงโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุดประเทศไทยจะมีวิธีการจัดการในรูปแบบใด ที่ไม่จะเป็นอันตรายแต่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม

justin-lim-Fpcy-AdFhUg-unsplash
jonas-tebbe-deAbnFo90is-unsplash
science-in-hd-ZNS6rizp9RU-unsplash
asia-chang-Yr-PvhKiorM-unsplash

#03

วัตถุเหลือทิ้ง
สู่คอนกรีตมวลเบา

คอนกรีตสภาพหลังจากถูกทุบทิ้งก็ไม่ต่างอะไรกับเศษก้อนขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่มีวิธีการย่อยสลายอยากถูกต้องหรือเป็นระบบ สุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะกองใหญ่ที่ไร้ค่า แต่ความจริงแล้วก้อนคอนกรีตเหลือทิ้งเหล่านี้สามารถนำมาเป็นรูปเป็นคอนกรีตมวลเบาได้ จากขยะสู่การรีไซเคิลได้วัสดุชิ้นใหม่ที่เป็นประโยชน์ เพราะนอกจากการรีไซเคิลชิ้นขยะที่มีอยู่ให้กลับมาใช้ได้ใหม่โดนไม่ทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การรีไซเคิลจากที่มียังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการช่วยลดปัญหาของเสียในสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับกระแสรักษ์โลกในปัจจุบัน

#04

นาโนซิลเวอร์
และการกำจัด

jonas-tebbe-deAbnFo90is-unsplash

เสื้อผ้าเป็นขยะนาโนซิลเวอร์ที่กำจัดได้ยาก

            เสื้อผ้าถือเป็นสิ่งของที่จำเป็นของมนุษย์ ซึ่งจากการสำรวจคาดว่าธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าเหล่านี้ก็จะขยายโตขึ้นในปี 2020 มากถึง 75.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แน่นอนว่าการผลิตออกสู่ตลาดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าเสื้อผ้าเหล่านี้เมื่อหมดความต้องการก็จะการเป็นขยะอีกชิ้นหนึ่ง แล้วสุดท้ายจะเป็นขยะนาโนซิลเวอร์ที่มีวิธีการจำกัดที่ยาก แต่ก็สามารถกำจัดได้ด้วยสารเคมีของเข้มข้นของกรดไนตริก ซึ่งสารชนิดจะทำการย่อยอนุภาพของนาโนซิลเวอร์ในผลิตภัณฑ์

#05

เด็กและเยาวชน
กับการจัดการขยะบางบัว

จากปัญหาขยะในชุมชนบางบัว สู่การพัฒนาและสร้างสรรค์เหล่าเยาวชนผู้มีความคิดริเริ่มที่อยากพัฒนา และยกระดับการจัดการขยะภายในชุมชนให้ดีขึ้น นำขยะที่มีมาคิดปรับใช้วิธีการจัดการใหม่ แปรรูปจากขยะไร้ค่าให้ที่มีเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน ซึ่งสิ่งที่น่ายกย่องสำหรับโครงการนี้คือโดยกลุ่มแกนนำหลักที่ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชนบางบัว ที่พร้อมถ่ายทอดข้อมูลการจัดการปัญหาขยะและปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนในชุมชน จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ใหญ่และสังคมชุมชนบางบัวในที่สุด

เริ่มต้นโครงการด้วยการสอนด้านสิ่งแวดล้อม คืองานวิจัยท้องถิ่น (Community – Based Research; CBR) ของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีปัญหามาจากความต้องการของชุมชน และชุมชนเข้าร่วมทุกขั้นตอนในกระบวนการวิจัย โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน จึงเริ่มจากการเข้าไปทำความรู้จักและชักชวนให้เด็ก ๆ ในชุมชนเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นจนนำไปสู่การวิจัยที่มีเด็กและเยาวชนเป็นแกนนำจนถึงปัจจุบัน

ในโครงการวิจัยนี้นับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในชุในบางบัวได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดอุดมการณ์ที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีสภาพแวดล้อม ระบบการจัดการขยะที่ดีขึ้น โดยมีการร่วมตัวของเด็กในชุมชน 16 คน ช่วยกันริเริ่ม ศึกษาและสำรวจปัญหาขยะในชุมชน ช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจนนำไปสู่การจัดการขยะที่ถูกต้อง แถมยังนำเอาขยะเหล่านั้นไปสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชนอีกด้วย หรือที่เรียกว่า “ธนาคารขยะชุมชน”

ผลลัพธ์ของโครงการการจัดขยะในชุนชนบางบัว ถือว่าประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น มีการจัดการขยะที่ถูกวิธี ถมยังสร้างรายได้ ด้านความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดขยะชุมชนให้ดีขึ้น ด้านการเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกและจิตอาสาให้คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสุขลักษณะของชุมชน ลดมลพิษอีกด้วย

00:00
00:00
Empty Playlist