ขุดขยะอย่างไรให้ได้ไฟฟ้า

ขุดขยะอย่างไร ให้ได้ไฟฟ้า!!

ภาพภูเขาขยะทั่วประเทศเยอะเสียจนทำให้ลืมไปว่า “เราสามารถจัดการขยะในแบบที่ดีได้” และขยะพลาสติกที่หลายคนมองข้าม ก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือผลิตเป็นวัสดุทดแทนในการทำคอนกรีต

แต่ทุกพลาสติกในบ่อมีช่วงเวลาเหมาะสมในการแปรรูป จะขุดส่งเดชก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ ดังนั้นอาจจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เป็น “ตาวิเศษ” มองลึกไปยังชั้นใต้ดินที่ช่วยให้เราขุดพลาสติกได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

การประยุกต์การตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ในธุรกิจการทำเหมืองบ่อขยะเพื่อการผลิตขยะเชื้อเพลิง

ผศ.ดร. คมศิลป์ วังยาว และคณะ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

00:00
00:00
Empty Playlist