20_Web-Thumbnail จิตรกรรม ร.3

จิตรกรรมฝาผนัง ร.3

ช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นช่วงที่มีการสร้างจิตรกรรมมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ ผสมผสานทั้งงานสืบทอดประเพณีและงานออกแบบใหม่

ความงดงามและเรื่องเล่าของชีวิตผู้คนในภาพจิตรกรรม ทำให้ “กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์” ลงมือวิจัยภาพฝาผนังในช่วง ร.3 เพื่อหาเอกลักษณ์ร่วม

Research Cafe
โครงการวิจัยความหลากหลายเรื่องราวและการแสดงออกในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3
กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist