ณกร อินทร์พยุง photo

ท่องเที่ยวแบบอัจฉริยะ ไปกับบลูทูธพลังงานต่ำ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศ

ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีชลบุรี เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก แต่มีสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และบริการที่หลากหลาย การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

จากการศึกษาพบว่าการให้ข้อมูลผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ส่วนใหญ่มีลักษณะตายตัว ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และไม่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่บวที่ไม่มีความชำนาญ หรือไม่มีเวลาในการค้นหาข้อมูลมากพอ ไม่ได้รับข้อมูลที่ตรงความต้องการ

รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ

“ในฐานะที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย จะทำอย่างไรที่จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ เพราะว่าในโครงการวิจัยเราต้องการค้นหาหลายส่วน เช่นว่า เทคโนโลยีเหมาะสมกับสภาพอากาศของเราหรือเปล่า ประเทศไทยมีความชื้นสัมพัทธ์สูง การสื่อสารจะมีอุปสรรคอะไรบ้าง เราได้ทำงานวิจัย และค้นพบคำตอบในหลายๆ ส่วนด้วยกัน เป็นที่มาในการเริ่มต้นโครงการ” รศ.ดร.ณกร กล่าว

ณกร อินทร์พยุง photo

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ รวมทั้งระบบจัดการโซ่อุปทานอัจฉริยะของร้านอาหาร (ในกลุ่มบริการนำร่อง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้การบริการผ่านระบบเมนูอิเล็กทรอนิกส์

บลูทูธพลังงานต่ำ ทางเลือกระบบการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว

บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy) เป็นอุปกรณ์ให้ข้อมูลระยะสั้นๆ ในพื้นที่ 30-50 เมตร โดยข้อมูลที่กระจายออกมาเป็น Real-time content เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทันที ขณะที่กำลังผ่านบริเวณนั้น

Proximity broadcasting การกระจายสัญญาณด้วยเซนเซอร์อัตโนมัติ ในระยะใกล้

“ในความคิดผม บลูทูธพลังงานต่ำ amazing มาก เนื้องจากตัวแท็กพลังงานต่ำที่ทำหน้าที่กระจายเสียงสามารถติดตั้งจุดไหนก็ได้ มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย และอายุยาวนาน 2-3 ปี เพราะฉะนั้นต้นทุนในการปรับใช้เทคโนโลยีจึงมีราคาต่ำ” รศ.ดร.ณกร กล่าว

blutooth low energy photo

โครงการวิจัยกำหนดขอบเขตของการศึกษาเป็นพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth low energy: BLE) เพื่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism City) โดยสร้างเป็นแพล็ตฟอร์ม (Platform) สำหรับร้านค้าและบริการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) Product 2) Food 3) Accommodation และ 4) Service รวมทั้ง ผู้บริหารเมืองท่องเที่ยว (เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่จะช่วยจะดึงดูดความต้องการสินค้า บริการ และสร้างมูลค่าของการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

“นอกจากการท่องเที่ยว ผมมองว่าในเรื่องของความปลอดภัย ถ้าเกิดเราสามารถมีป้ายและติดตั้ง BLE หรือ บลูทูธพลังงานต่ำตามถนนหนทาง เราสามารถที่แจ้งเตือน เช่น จุดตัดทางรถไฟ อันตราย โค้งร้อยศพ กับผู้เดินทาง ตรงนี้ผมคิดว่าจะได้ประโยชน์กับผู้เดินทางมากมาย” รศ.ดร.ณกร กล่าว

พัฒนาบางแสนให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ”

เทศบาลเมืองแสนสุข มีเป้าหมายเป็นเมืองที่น่าอยู่ ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงาม เป็นที่รู้จักระดับสากล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตลอดไป

บางแสนเป็นเมืองขนาดเล็ก เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัย เป็นเมืองที่เราจะปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ในขอบเขตจำกัดได้

“จริงๆ แล้ว มหวิทยาลัยมีกลยุทธ์ มียุทธศาสตร์ 4-5 ด้าน ด้านหนึ่งที่ทุกที่ก็มีคือบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม เทศบาลเมืองแสนสุขเป็นเมืองที่มีประชากรเป็นนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 200,000 คน เราจึงพยายามช่วยเหลือกันในทุกๆ ด้าน” รศ.ดร.ณกร กล่าว

ณกร อินทร์พยุง photo

เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในส่วนของร้านอาหาร และบริการ เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการหาข้อมูลโปรโมชั่น หรือร้านอาหารที่อยู่ใกล้ตนเองในระยะที่สามารถเดินถึงได้ ตัวบลูทูธพลังงานต่ำสามารถทำหน้าที่กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้

“อีกอันที่ผมว่าสำคัญคือการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของความปลอดภัย จุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ จุดตรงนี้มีการเกิดอุบัติเหตุมาก มีหลุม ผมยกตัวอย่างว่าขับรถมาไม่รู้ว่าตรงนี้มีหลุม แต่ไม่รู้จะกระจายข่าวอย่างไร ตรงนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในเรื่องของความปลอดภัย” รศ.ดร.ณกร กล่าว

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ยังสามารถช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ ยกตัวอย่างเช่น การเตือนประชาชนที่มาท่องเที่ยวไม่ให้ลงเล่นน้ำขณะที่ในทะเลมีแมงกระพรุน เพราะบลูทูธพลังงานต่ำสามารถกระจายเสียงได้อย่างต่อเนื่อง และมีเซนเซอร์จับในระยะที่คนเข้ามาใกล้บริเวณที่บลูทูธติดตั้งอยู่ อุปกรณ์นี้ช่วยผ่อนแรงเจ้าหน้าที่ และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทั่วถึง

“เราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ น้ำประปาไม่ไหล หรือประชาสัมพันธ์ข่าวมหาวิทยาลัย แล้วแต่การนำไปประยุกต์ใช้ มันเป็นตัวสื่อเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ เป็นสื่อที่รับข้อมูล เหมือนการกระจายข่าวทางวิทยุ แต่ว่ากระจายเสียงในระยะใกล้ๆ ไม่เกิน 30-50 เมตร ในระยะถนน ในระยะเราเดินใกล้ๆ” รศ.ดร.ณกร กล่าว

การใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ และสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง ผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์มีทั้งนักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาบางแสนให้เติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ

โครงการเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00
00:00
Empty Playlist