Web-Thumbnail หน่วยงานไทย climate change

หน่วยงานไทยพร้อมรับมือ Climate Change หรือยัง

Climate change เป็นปัจจัยสำคัญให้องค์กรต้องปรับตัว แล้วหน่วยงานไทยมีเครื่องมือในการประเมินขีดสมรรถนะรับมือแล้วหรือยัง

Research Cafe
โครงการขีดสมรรถนะที่จำเป็นของหน่วยงานไทยในการสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist