Web-Thumbnail วิจัยไร้พรมแดน

ไทย-กัมพูชา 45 ปีที่พลัดพราก

“นโยบายอาเซียนมีจริงไหม? แต่ความเป็นชายแดน อาเซียนมาไม่ถึงหรอกครับ”

เมื่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนบริบท ก็มักเกิดความเข้มงวดในพื้นที่บริเวณชายแดนแทบทุกครั้ง คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบความสัมพันธ์ จากที่เคยไปมาหาสู่ก็พลัดพรากจากกัน

นี่จึงเป็นงานวิจัยที่กลับไปทบทวนความเป็นมนุษย์ของคนในท้องถิ่นอีกครั้ง เขตแดนใดๆ ก็ไม่สำคัญเท่าหัวใจของมนุษย์ที่เชื่อมโยงถึงกัน

Research Cafe
โครงการงานวิจัยไร้พรมแดน 45 ปี แห่งการพลัดพรากสู่การฟื้นความสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา
สุเทียน ผิวจันทร์ หัวหน้าโครงการ
รุ่งวิชิต คำงาม ผู้ประสานงานฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist