Cover_nologo (9)

ทำไส้กรอก ไส้อั่ว ง่ายๆภายในเครื่องจักรเดียว

วิสาหกิจชุมชน…SME…ก็ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจ ยกระดับการผลิตได้นะ แต่จะทำอย่างไรได้บ้าง เทคโนโลยีต่างๆ ก็มีมากมาย แล้วจะเลือกแบบไหนดีหละ บทความนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างหนึ่ง ของกลุ่มชุมชนที่มีความคิดต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผลิตสินค้าแบบมีระบบ และผลิตได้มากขึ้นโดยใช้แรงงานเท่าเดิม หรือน้อยลงกว่าเดิมได้ด้วยการใส่ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยเข้ากับวัตถุดิบเดิมที่มีมากในชุมชน ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากบทความนี้กัน

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้มีการแข่งขันกันสูงมากในท้องตลาด ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวานบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตหน่อไม้ไผ่หวานสด และดอง ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา คณะวิจัยจึงมีแนวคิดในการที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ไผ่หวานของกลุ่ม โดยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา โดยทางกลุ่มฯ ต้องการผลิตไส้กรอกและไส้อั่วผสมหน่อไม้ไผ่หวาน เพื่อทำตลาดใหม่ขึ้นมา จากการเข้าพบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวาน เพื่อศึกษาและทราบถึงปัญหาในกระบวนการพัฒนาไส้กรอกและไส้อั่วผสมหน่อไม้ไผ่หวาน หลังจากได้เข้าไปศึกษางานในกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผู้ผลิตไผ่หวาน ได้แก่กระบวนการขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วผสมหน่อไม้ไผ่หวาน ดังนั้นกลุ่มนักวิจัยจึงนำปัญหาดังกล่าวมาดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปไส้กรอกและไส้ อั่วหน่อไม้ไผ่หวาน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวาน ต.บ้านพราน อ.เมือง จ.อ่างทอง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ได้แก่ ไส้อั่ว/ไส้กรอกหน่อไม้ไผ่หวาน ให้สามารถแข่งขันในท้องตลาด ได้โดยจะออกแบบเครื่องจักรขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวาน ให้มีลักษณะเฉพาะที่สามารถขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วที่ผสมหน่อไม้ไผ่หวานแบบลูกเต๋าได้ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต ไผ่หวานในการลดต้นทุนในการผลิตต่อไป

วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวาน พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวานบ้าน และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวานต้นแบบ

-วิธีดำเนินการวิจัย

• ในงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปไส้อั่ว/ไส้กรอกที่ผสมหน่อไม้ไผ่
หวาน ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวานบ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลและหารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไส้อั่ว/ไส้กรอก การออกแบบเครื่อง การคำนวณการสร้างเครื่อง และการทดสอบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• ขั้นตอนการออกแบบเครื่องขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ เริ่มจากการศึกษาเครื่องที่ขาย
อยู่ในท้องตลาด ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานหรือจุดด้วยอะไรบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบเครื่องขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวาน โดยเครื่องขึ้นรูปไส้อั่ว/ไส้กรอกผสมหน่อไม้ไผ่หวาน ประกอบด้วย ชุดเกลียวอัด ชุดกวนผสม ชุดต้นกำลัง ชุดลำเลียง และชุดควบคุม ดังภาพที่1.1 และทำการสร้างเครื่องขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวาน ดังภาพที่1.2


• ทำการทดลองและเก็บผลเครื่องขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวาน โดยมีเงื่อนไขการทดลองดังนี้
-ศึกษาความเร็วรอบของใบกวน โดยทดสอบที่ 80, 100 และ 120 รอบ/นาที
-ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการกวนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน โดยใช้สัดส่วนผสมของไส้กรอก เป็นเนื้อหมูบดผสมมันหมู 5 กก., ข้าวสวย 2 กก., ส่วนผสมปรุงรส 0.5 กก., ชิ้นหน่อไม้ 1 กก. และใช้สัดส่วนผสมของไส้อั่วเป็นเนื้อหมูบด 5 กก., ส่วนผสมปรุงรส 2 กก., ชิ้นหน่อไม้ 1 กก.และใช้ความเร็วรอบของเกลียวอัดทดสอบที่ 200รอบ/นาที

ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองที่ได้รับ

ผลการทดลองในส่วนของการออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวานสามารถออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวานอัตโนมัติขนาด 820x 500 x 850 มิลลิเมตร ที่สามารถกวนผสม และอัดขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วได้ในเครื่องเดียว และออกแบบใบกวนให้สามารถกวนผสมระหว่างชิ้นหน่อไม้ให้เข้ากับส่วนผสมไส้กรอกและไส้อั่วได้ดี การทำงานของเครื่องแบ่งออกเป็น 2 ระบบด้วยกัน ส่วนแรกเป็นระบบกวนผสมแบบถังแนวนอนที่สามารถผสมไส้กรอกและไส้อั่วได้ครั้งละ 3-10 กิโลกรัม ส่วนที่ 2 เป็นระบบอัดขึ้นรูปโดยใช้เกลียวอัดที่มีอัตราการอัดขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วประมาณ 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ระบบทำงานของเครื่องโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้าเป็นต้นกำลังขับเคลื่อน ความคุมการทำงานผ่านอินเวอร์เตอร์ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิด สามารถปรับความเร็วใบกวนได้ตั้งแต่ 0 – 120 รอบต่อนาที และความเร็วเกลียวอัดได้ตั้งแต่ 0 -200 รอบต่อนาที ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับเครื่องที่มีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปยังเป็นเครื่องที่มีระบบแยกอิสระกัน ไม่ว่าจะเป็นการผสมเนื้อไส้อั่ว/ไส้กรอก และเครื่องอัดขึ้นรูปไส้อั่ว/ไส้กรอก โดยเครื่องที่ขึ้นรูปไส้อั่วหรือไส้กรอกที่มีวางขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปจะมีระบบแยกออกเป็น 2 แบบคือ ระบบการขึ้น รูปไส้อั่ว/ไส้กรอกที่เป็นระบบแบบมือหมุน และระบบการขึ้นรูปไส้อั่ว/ไส้กรอกที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติซึ่งระบบทั้ง 2 แบบ ยังประสบปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายสูง พื้นที่การใช้สอยมาก และไม่สะดวกในการทำงาน และทำให้เกิดความเมื่อยล้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

จากการทดลองผลิตไส้กรอกผสมชิ้นหน่อไม้ที่มีส่วนผสมระหว่างเนื้อหมูบดผสมมันหมู 5 กิโลกรัม., ข้าวสวย 2 กิโลกรัม., ส่วนผสมปรุงรส กิโลกรัม และ ชิ้นหน่อไม้ 1 กิโลกรัม พบว่า ความเร็วรอบใบกวนที่เหมาะสมสำหรับการกวนผสมอยู่ที่ 100 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของเกลียวอัดขึ้นรูปอยู่ที่ 200 รอบต่อนาที โดยการผลิตไส้กรอกด้วยเครื่องต้นแบบใช้เวลา 10 นาที สำหรับการกวนผสมระหว่างเครื่องปรุงรสกับเนื้อหมูให้เข้ากัน จากนั้นใช้เวลาอีกอย่างน้อย 9 นาที สำหรับกวนผสมชิ้นหน่อไม้ให้เข้ากับส่วนผสมไส้กรอกได้อย่างทั่วถึง เมื่อนำไปทำการอัดขึ้นรูปพบว่าใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการอัดขึ้นรูปไส้กรอก 8.5 กิโลกรัม โดยไส้กรอกที่อัดได้เมื่อนำไปตัดเป็นชิ้นที่ความยาว 1.5 นิ้ว พบว่ามีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 25.7 กรัม และมีจำนวนชิ้นหน่อไม้เฉลี่ย 24 ชิ้น ซึ่งถือว่าชิ้นหน่อไม้มีการกระจายตัวได้ดี ดังนั้นในกระบวนการผลิตไส้กรอก 8.5 กิโลกรัม ใช้เวลาในการผลิตประมาณ 39 นาทีต่อครั้ง ขณะที่การผลิตไส้อั่วผสมชิ้นหน่อไม้ที่มีส่วนผสมระหว่างเนื้อหมูบดผสมมันหมู 5 กิโลกรัม, ส่วนผสมปรุงรส 2 กิโลกรัม และชิ้นหน่อไม้ 1 กิโลกรัม ใช้ความเร็วรอบใบกวนสำหรับกวนผสมอยู่ที่ 100 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของเกลียวอัดขึ้นรูปอยู่ที่ 200 รอบต่อนาที โดยการผลิตไส้อั่วด้วยเครื่องต้นแบบพบว่าใช้เวลาในการกวนผสมระหว่างเครื่องปรุงรสกับเนื้อหมูให้เข้ากัน ประมาณ 15 นาที และใช้เวลาสำหรับกวนผสมชิ้นหน่อไม้อีกอย่างน้อย 12 นาที เพื่อให้ชิ้นหน่อไม้เข้ากับส่วนผสมไส้อั่วได้อย่างทั่วถึง จากนั้นใช้เวลาอีก 25 นาที สำหรับการอัดขึ้นรูปไส้อั่ว โดยไส้อั่วที่อัดได้เมื่อนำไปตัดเป็นชิ้นที่ความยาว 1.5 นิ้ว พบว่ามีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 31.4 กรัม มี และมีจำนวนชิ้นหน่อไม้ผสมอยู่เฉลี่ย 29 ชิ้น ซึ่งถือว่าชิ้นหน่อไม้มีการกระจายตัวได้ดีในไส้อั่ว ดังนั้นในกระบวนการผลิตไส้อั่ว 8 กิโลกรัม ใช้เวลาในการผลิตประมาณ 52 นาทีต่อครั้ง

สรุปในส่วนของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน โดยมีต้นทุนในการสร้างเครื่องต้นแบบ 50,000 บาท ค่าซ่อมบำรุงต่อปี 5,000 บาท ค่าแรงคนงาน 1 คน 300 บาท/วัน ซึ่งหากกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนมีกำลังการผลิตขั้นต่ำที่ 35 กิโลกรัมต่อวัน โดยมีวันทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 250 วันต่อปี จะสามารถคืนทุนในส่วนของค่าเครื่องจักรได้ภายใน 0.8 ปี หรือประมาณ 10 เดือนเท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย และแนวทางการนำใช้งาน

การออกแบบสำหรับงานวิจัยนี้ช่วยพัฒนาเครื่องขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวาน เพื่อสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหา และความต้องการของวิสาหกิจชุมชน หรือ SME ที่ต้องการเครื่องผลิตที่สมบูรณ์แบบง่ายต่อการใช้งาน และปลอดภัย เป็นหลัก และช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตด้วยเครื่องต้นแบบที่มีความแตกต่างกับเครื่องในท้องตลาด ทั้งในด้านของต้นทุนที่ถูกกว่า และมีข้อได้เปรียบในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่รวดเร็วกว่า ช่วยให้เกิดความยั่งยืนในด้านการแข่งขันและรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำแนวทางที่ได้รับจากโครงการนี้ไปทำการต่อยอดเพิ่มเติมในด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบชนิดอื่นที่นำมาเป็นส่วนผสมในไส้กรอกและไส้อั่ว เช่น หอมหัวใหญ่ แครอท หรือแห้ว เป็นต้น ในอนาคตอาจจะสามารถผลิตและพัฒนาเครื่องต้นแบบให้สามารถทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัย “การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวานเพื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวานบ้านพราน”

หัวหน้าโครงการ : ศิริชัย ต่อสกุล
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เรียบเรียง ไพรินทร์ ตันติวิชยานนท์
กราฟิก ไพรินทร์ ตันติวิชยานนท์
00:00
00:00
Empty Playlist