ผ้าอนามัย ทำไมฉันต้องจ่าย

ผ้าอนามัย ทำไมฉันต้องจ่าย?

เลือดประจำเดือนที่ซึมเปื้อนกับการตีตรา ว่าผู้หญิงไม่รู้จักปกป้องตัวเอง หรือไม่รู้จักจัดหาผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนมาใช้ แต่จริง ๆ แล้วผ้าอนามัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนควรได้รับหรือไม่

การเข้าถึงผ้าอนามัยที่สะอาด ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็นั่นแหละยิ่งเปลี่ยนบ่อย ยิ่งต้องจ่ายมากขึ้น!!!

งานวิจัยศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของผู้หญิง ทั้งในเมือง ชานเมือง และชุมชนชนบท เพื่อหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือน

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรีศึกษา กรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่”

ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผศ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ
ผศ.ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
อรพิน สร้อยญาณะ
ทินกฤต นุตวงษ์

 

00:00
00:00
Empty Playlist