เจลโลสมะขาม photo

เจลโลสเมล็ดมะขาม

“เมล็ดมะขาม” เป็นของเหลือทิ้งที่ไม่ค่อยมีราคา เราส่งออกเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท โดยที่ไม่รู้ว่าปลายทางซื้อไปทำอะไร น่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในเมล็ดมะขาม

งานวิจัยยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรได้หลายเท่า โดยการสกัดเจลโลสจากแป้งเมล็ดมะขาม ทำให้เราสามารถส่งออกเจลโลสได้ราคา 15,000 บาทต่อกิโล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่า
รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สนับสนุนงานวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist