PM2.5

ฝุ่น…เล็กแต่ร้าย

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 นับเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ของคนเมือง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานของประเทศไทย นี่เป็นวิกฤตครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ ตระหนัก และตื่นตัวในเรื่องราวของปัญหาฝุ่นควัน รวมถึงวิธีการดูแลตัวเอง และช่วยกันเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

ฝุ่นจากภาคอุตสาหกรรม

“ฝุ่นที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรม” เป็นตัวนำพาโลหะหนักในอุตสาหกรรมนั้นๆ ให้กระจายสู่ชุมชนโดยรอบด้วย เนื่องจากโลหะหนักนั้นมีความสามารถในการปนเปื้อนกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ หรือฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลต่อร่างกายของคน เราจะหามาตรการการป้องกันฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

ลดฝุ่น 2.5

สกว. มุ่งลดฝุ่น 2.5 พัฒนาประสิทธิภาพสูงสุดการเผาไหม้น้ำมันดีเซล

“ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล” คือหนึ่งในตัวการหลักที่ทำให้เกิดเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพฯ ที่คนกรุงเรียกจนติดปากทุกวันนี้ว่า “PM 2.5” เกิดจากระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นไม่สมบูรณ์เท่ากับเครื่องยนต์เบนซิน ส่งผลให้ไอเสียที่ปล่อยออกมามีปริมาณก๊าซพิษรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter, PM) หรือเขม่าจากไอเสีย (Soot) มากกว่า แล้วต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร?

00:00
00:00
Empty Playlist