PM10

ฝุ่นจากภาคอุตสาหกรรม

“ฝุ่นที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรม” เป็นตัวนำพาโลหะหนักในอุตสาหกรรมนั้นๆ ให้กระจายสู่ชุมชนโดยรอบด้วย เนื่องจากโลหะหนักนั้นมีความสามารถในการปนเปื้อนกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ หรือฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลต่อร่างกายของคน เราจะหามาตรการการป้องกันฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

เมื่อชาวบ้านลุกมาแก้ปัญหาหมอกควัน นำงานวิจัยดับไฟกลางใจคน

จำนวนไฟป่าที่เคยเกิดขึ้นกว่า 100 ครั้ง ลดลงเหลือ 19 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา นำมาสู่การจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผา”

นำเทคโนโลยีมาจับตาสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

พื้นที่ภาคเหนือยังขาดเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลทดสอบการเผาชีวมวลชี้พบสารเสี่ยงต่อการก่อมะเร็ง

การเผาฟางข้าวและใบไม้จากป่ามีการปล่อยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มากกว่าการเผาต้นข้าวโพด แต่การเผาต้นข้าวโพดให้ค่าสัดส่วนสารก่อมะเร็งและสารที่ไม่ก่อมะเร็งของกลุ่มสารพีเอเอชสูงกว่าการเผาชีวมวลชนิดอื่น ๆ เล็กน้อย

หมอกควันไฟป่า ปัญหาที่เวียนซ้ำของภาคเหนือ

ในช่วงมกราคมถึงเมษายนของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือของไทยมักประสบปัญหาหมอกควัน สาเหตุหลักเกิดจากการเผาพื้นที่การเกษตร วัชพืชริมทาง ไฟป่า และการเผาในชุมชน

00:00
00:00
Empty Playlist