‘โลกร้อน’

อนาคตการท่องเที่ยวไทยกับภาวะโลกร้อน

การท่องเที่ยวไทยเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งของประเทศ แต่การท่องเที่ยวของไทยมีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวที่มีสภาพอากาศเป็นสิ่งดึงดูดใจ (Climate attraction) จึงมีความไวที่จะได้รับผลจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม (Climate sensitive) ทำให้ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งภาคการท่องเที่ยวไทยควรจะต้องเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยท้าทายไทย ท้าทายโลก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ถือเป็นประเด็นสำคัญที่เราทุกคนต้องตระหนัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกมิติ ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อนที่กระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นทุกขณะและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ?

00:00
00:00
Empty Playlist