โรคระบาด

ปกป้องวัณโรค “ระบาด” ได้ด้วยพลังเครือข่าย ชุมชน และเทคโนโลยีสื่อสาร

วัณโรคเป็นภัยพิบัติทางสาธารณสุข คุกคามความมั่นคงทางสุขภาพและเป็นความท้าทายในการพัฒนาสังคม โลกกําลังต่อสู้กับการระบาดของวัณโรค โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อกลุ่มคนยากจน กลุ่มคนที่มีความเปราะบาง บทความนี้จะเป็นการกล่าวถึงการดําเนินงานในการเฝ้าระวังวัณโรคเพื่อค้นหารูปแบบ/กลไกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งขึ้น รูปแบบและกลไกที่ใช้ในการดำเนินการจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากบทความนี้

สร้างเครือข่ายสุขภาพชายแดน ยกระดับสุขภาพมั่นคง

สุขภาพของประชาชนบริเวณชายแดนของประเทศที่อยู่ติดกัน ถือเป็นบริเวณสำคัญในการป้องกัน และลดการระบาดของโรคภัยต่างๆ หากมีการจัดการสร้างระบบกลไกที่ดี สามารถทำให้ชุมชน และหน่วยงานบริเวณชายแดนเข้มแข็ง จะช่วยส่งผลไม่เพียงแต่สุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศที่ดีขึ้น ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศที่จะแข็งแรงขึ้นตามไปด้วย แต่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ควรได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนไหนบ้าง สามารถติดตามอ่านได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist