เศรษฐกิจ

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและแนวโน้มแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

มีปัจจัยสำคัญจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นการส่งออกสินค้าที่ใช้แรงงานเป็นหลัก การที่ประชากรวัยแรงงานลดลง ทำให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปเป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือน้อยลง

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนในอินโดแปซิฟิก: ใครได้-ใครเสียประโยชน์อย่างไร?

โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน นอกจากจะเป็นโครงการสร้างเครือข่ายการคมนาคมทางตะวันตกและทางใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนแล้ว ยังเป็นโครงการที่สร้างความหวังใหม่แห่งการพัฒนาให้กับประเทศในกลุ่มอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในความร่วมมือด้วย

การยกระดับนักบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล

มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีทั้งวัตถุดิบ และแรงงานจากหลายประเทศ ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้ว ในการเคลื่อนย้ายแรงงานสำหรับ 8 กลุ่มวิชาชีพ คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ นักบัญชี และ การท่องเที่ยว

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นของเมืองรอง

การที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศเป็นจำนวนมากต่อปี  ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วางแผนรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและก่อให้เกิดการกระจายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองมากขึ้น

มวยสุวรรณภูมิกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอาเซียน

มวยไทยสามารถใช้เป็นศิลปะการต่อสู้ มวยไทยที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนในฐานะเป็นมรดกร่วมที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในผู้ภูมิภาคมีศิลปะการต่อสู้คล้ายคลึงกัน

การพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

การจัดงานวิ่งเป็นกระแสในการออกกำลังกายของผู้คนทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาสนามวิ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในรูปแบบของการวิ่งในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาการขยายตัวได้อย่างยั่งยืน

00:00
00:00
Empty Playlist