เศรษฐกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดข้าวไทย

สถานการณ์ในตลาดข้าวไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทำให้โครงสร้างการค้าข้าวไทยต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านการผลิตและราคาข้าว

โอกาสของแรงงานข้ามชาติไทยในธุรกิจ Shared Services Outsourcing ในมาเลเซีย

Shared Services Outsourcing: SSO คือ กระบวนการที่องค์กรหรือบริษัทมอบหมายงานบางส่วนของตนให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทน โดยมีจุดประสงค์เพื่อประหยัดต้นทุน หรือเพื่อหันไปมุ่งเน้นในธุรกิจหลัก

ปรับตัวอย่างไรในวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำ?

ในขณะที่ความต้องการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็ขยายตัวเช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดภาวะการแย่งชิงน้ำ ทำให้เกิดการใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือยขาดประสิทธิภาพและเกิดมลพิษทางน้ำในระดับที่สูงกว่าปกติ และส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำ

เงื่อนไขที่ควรมีกับการส่งเสริมการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

ประเทศไทยควรให้มีการกำหนดเงื่อนไขในการส่งเสริมการออกไปลงทุนเป็น 2 รูปแบบ คือ นโยบายการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการออกไปลงทุน และนโยบายส่งเสริมการออกไปลงทุน

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ SMEs ค้าปลีกในมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการส่งออก ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันการใช้อำนาจเหนือตลาด และการทำข้อตกลงที่ต่อต้านการแข่งขันโดยมีคณะกรรมการการแข่งขันเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย

ทิศทางในการบริหารจัดการร้านค้าข้างทาง

การค้าข้างทาง (Street vending) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า หาบเร่แผงลอย ซึ่งมีผู้ประกอบอาชีพนี้จำนวนมาก การค้าข้างทางจึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทำให้แต่ละประเทศมีระเบียบแตกต่างกัน

00:00
00:00
Empty Playlist