เศรษฐกิจ

ถอดบทเรียนการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงิน มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างความยั่งยืนให้กับการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำหรับประเทศหรือชุมชนที่มีการพึ่งพาทรัพยากรดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก

โครงสร้างพื้นฐานและการออกไปลงทุนในต่างประเทศ

โครงสร้างพื้นฐาน (Physical Infrastructure) จัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคธุรกิจในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยเฉพาะกับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ

บทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ ว่ามีความหมายและลักษณะอย่างไร รวมถึงตัวอย่างอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาตินั้นเอง

อาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ คืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวครึกโครมและเคยระบาดในประเทศไทยมาแล้ว ซึ่งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวมระดับประเทศอีกด้วย

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ SMEs ค้าปลีกในเวียดนาม

หลักการในการสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยกลไกตลาดเริ่มได้รับการยอมรับโดยการกำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งประเทศเวียดนามปี 1992 กลไกตลาดนำไปสู่การปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจและนำไปสู่การเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจของเวียดนาม

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ SMEs ค้าปลีกในไทย

รัฐธรรมนูญ 2540 ถือเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉบับสำคัญ ที่กำหนดในมาตรา 50 และ 87 ในการให้มีการสนับสนุนตลาดที่แข่งขันโดยเสรีและให้มีการคุ้มครองการแข่งขันในตลาดเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

00:00
00:00
Empty Playlist