เศรษฐกิจ

ทุนไทยในทวาย กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรกับคนท้องถิ่นเมียนมา

ภูมิศาสตร์ของเมืองทวายที่เชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทำให้เมืองทวายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ แต่ขาดการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในเมียนมา ทำให้ทุนไทยไปหาผลประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนทวายได้รับผลกระทบรุนแรง ด้านการถือครองที่ดิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสู่ตลาดอาเซียน

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเติบโตและพัฒนาของเศรษฐกิจไทย และถือว่ามีมูลค่าอยู่ในระดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศ โดยมีตลาดสำคัญคือ กลุ่มประเทศอาเซียน ที่จำเป็นต้องมีการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

วัฒนธรรมเมืองกับพื้นที่ชายขอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการขยายตัวพื้นที่กรุงเทพมหานครไปสู่ปริมณฑล ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และประชากร จะมีความคล้ายกันจนแยกไม่ออก ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรที่ก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ของคนยังมี จึงมีความน่าสนใจในแง่ของการนำมาซึ่งกระบวนการกลายเป็นเมือง

เส้นทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนเหนือสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ชายแดน 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ที่มีพื้นที่ติดกับ 2 ประเทศ คือ เมียนมาร์และ สปป.ลาว โดยที่ อำเภอเชียงแสน และเชียงของ เป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขง

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ในอินโดแปซิฟิกกับสถานการณ์การค้าและการลงทุนของจีนในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ Going out strategy การออกไปค้าขายและลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งของจีน โดยมีโครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็นโครงการสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ จึงมีนัยสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกร่วมกันให้เกิดการพัฒนามากขึ้นในภูมิภาค

ยุติธรรมทางเลือก: แนวทางตามมาตรฐานสากลเพื่อลดปัญหานักโทษล้นคุก

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาผู้ต้องขังมีปริมาณเกินกว่าความจุของเรือนจำที่รองรับได้ ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังที่ต้องอยู่ในสภาพแออัด ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรือนจำที่ต่ำลง จึงต้องคำนึงถึงแนวทางตามมาตรฐานสากล ที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณผู้ต้องขังและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเรือนจำเป็นสำคัญ

00:00
00:00
Empty Playlist