เศรษฐกิจ

สังคมที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก

เกิดมาได้ยินคำว่า “มีลูกมากยากจน” กระทั่งเป็นความคิดฝังหัว ไม่อยากมีลูกเพราะจะกลายเป็น “ภาระ” แต่ทุกวันนี้ประเทศไหนๆ ก็เผชิญภาวะเด็กเกิดน้อยลง รวมถึงไทยด้วย ลูกจะเป็นภาระจริง ๆ หรือ มาร่วมหาคำตอบกัน

ส.ส. โหวตเพื่อใคร

งานวิจัย “โหวตเพื่อใคร พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย” โดย ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จะพาเราไปหาคำตอบว่า “ส.ส.” ที่เราเลือกไป เวลาเข้าไปลงคะแนนเสียงในสภา เขาโหวตเพื่อใคร เพื่อผลประโยชน์ของตัวเรา เพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ หรือเป็นเด็กดีของพรรคการเมือง

ผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้

ความแตกต่างทางรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชากรสูงอายุบางคนมีรายได้สูงมาก ในขณะที่บางคนมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อาจส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ครอบครัวแหว่งกลาง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือน

รูปแบบครัวเรือนในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบ บางครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าแบบครอบครัวใหญ่ มีปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และหลาน บางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวเล็กมีแค่พ่อแม่ และลูก บางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่เพียงคนเดียว ก็สามารถพบเห็นในสังคมไทย ณ ปัจจุบัน

อุปสงค์ อุปทาน ข้าวไทย

เกษตรกรและนักวิจัยควรร่วมกันปรับปรุงพันธุ์ในการปลูกและการดูแลเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยนำงานวิจัยเข้ามาหนุนเสริม

นักวิจัย สกว. ชี้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทางออกปัญหา PM 2.5 เซฟเงินชาติหลายหมื่นล้านบาทต่อปี

ยานยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประหยัดเชื้อเพลิง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง

00:00
00:00
Empty Playlist