เศรษฐกิจ

“บางชะนีโมเดล” สู้ภัยน้ำ สู่เกษตรยั่งยืน

ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังเชื่อใน “เกษตรอินทรีย์” ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับน้ำ คำนวณรอบน้ำ และรักษาความเป็นกลุ่มที่เชื่อไปในทิศทางเดียวกัน

มาตรการเพิ่มอัตราการเกิด – ความจำเป็นและประเด็นที่ควรพิจารณา

ปัจจุบันปรากฏการณ์ “เกิดน้อย อายุยืน” เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลก การที่ประชากรมีบุตรน้อยลง ประกอบกับอายุไขเฉลี่ย (Life Expectancy) ที่ยืนยาวขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุประชากรครั้งสำคัญ นั่นคือ สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น

การลดความสูญเสียของลำไยหลังการเก็บเกี่ยว

ลำไยถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท หากแต่การสูญเสียผลผลิตลำไยหลังการเก็บเกี่ยวกลับทำให้เกษตรกรต้องเสียรายรับที่ควรได้ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เราจะมีวิธีการช่วยลดการสูญเสียนั้นได้อย่างไรบ้าง

พัฒนาสูตรส่วนผสมการผลิตยางให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรม

บทความนี้จะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา และวิจัยต่อยอดในด้านการพัฒนาการเสริมแรงยางและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสารตัวเติม ที่เหมาะสมทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่สูตรผลิตยางใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลูกกลิ้งให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มศักยภาพส่งออกลำไยด้วยการผลิตลำไยนอกฤดู

เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่ารสชาติที่หวานอร่อยของลำไย ทำให้ผลไม้ชนิดนี้เป็นหนึ่งในผลไม้ไทยที่มีการส่งออกสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งในรูปแบบผลลำไยสด, ลำไยอบแห้ง และแบบลำไยกระป๋อง แต่ลำไยสดลูกใหญ่กลับเป็นที่ต้องการและมีราคาสูงเมื่อมันออกผลมาขายนอกฤดูกาล เกษตรกรจึงต้องปรับตัว

แก่แต่กาย เก๋าความรู้ อุตสาหกรรมยานยนต์จ้างผู้สูงอายุมากขึ้น

ผู้สูงอายุพอถึงวัย 60 ปีแล้วมีทางเดียวคือต้องเกษียณจากงานเท่านั้นหรือ ยังมีทางออกอื่นอีกไหมที่ไม้ใกล้ฝั่งจะเลือก เพราะพวกเขามีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เปี่ยมล้น

00:00
00:00
Empty Playlist