เทคโนโลยี-นวัตกรรม

โบราณสถาน

อนุรักษ์โบราณสถาน แต่ไม่โบราณวิถี

อิฐทุกก้อนของโบราณสถาน ล้วนมีคุณสมบัติไม่เหมือนกับวัสดุที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน นอกจากการบูรณะซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ยังต้องแม่นยำตามหลักศิลปศาสตร์และประวัติศาสตร์ด้วย

ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง วิศวกรรมอาหารไม่ควรหยุดอยู่กับที่

สถานการณ์โลกแปรผัน ทำให้ความมั่นคงทางอาหารสั่นคลอน วิศวกรรมอาหารจะเข้ามาตอบโจทย์เพื่อให้คนในสังคมมีอาหารอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

รักษาระยะห่างทางสังคมด้วย AI

CiRA Core (ซีร่าคอร์) นวัตกรรม Software + Controller ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยไทยสามารถดัดแปลงให้ช่วยเตือนรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning)

สุขกฤช นิมิตรกุล photo

คนไทยต้องได้กิน “ปูม้านิ่ม” อนาคตสินค้าปูนิ่มไทยมูลค่าสูง

การเลี้ยงปูนิ่มจึงเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานพอสมควร หากมีนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่แม่นยำลดการสูญเสีย น่าจะช่วยพัฒนาธุรกิจอาหารทะเลของประเทศได้อย่างมาก

00:00
00:00
Empty Playlist