เกษตรกรรม

จิ้งหรีด

จิ้งหรีด จะพาลูกอีสานกลับบ้าน

เสียงหริ่ง ๆ ของ “จิ้งหรีด” อาจเป็นเสียงร้องเรียกลูกอีสานให้กลับบ้านเกิด! งานวิจัยจากรั้ว ม.ขอนแก่น ที่ยกระดับผู้ผลิตให้พร้อมรับมือตลาดที่เปิดกว้างเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะจิ้งหรีดจะเป็น “โปรตีนที่ทั่วโลกต้องการ”

ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์

คนกล้าคืนถิ่น ภารกิจพาหนุ่มสาวกลับบ้าน

เรากำลังเห็นเทรนด์คนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตร แต่ต้องยอมรับว่า คนส่วนหนึ่งโลกสวย คิดว่าทำกันง่ายๆ ดังนั้นเวลาเวลาเจอปัญหา จะถอดใจและท้อแท้

สร้างเกษตรกรผสมผสาน ช่วยอนุรักษ์ผืนป่าให้ยั่งยืน

พื้นที่อนุรักษ์ที่เลือกเป็นพื้นที่ศึกษาการจัดการการเกษตรในงานวิจัยนี้ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบการเกษตรเดิมโดยใช้การจัดการการเกษตรเชิงระบบใหม่เข้ามาแก้ไข ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาระบบการเกษตรเดิม และประกอบด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ค้นหาคำตอบได้จากบทความนี้

เมนูอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดน่าน

อาชีพทางเลือกทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีคุณภาพของที่ดินที่ดีและมีทรัพยากรน้ำอย่างเพียงพอ แต่แนวโน้มของอุณหภูมิสูงที่เพิ่มขึ้นและยาวนานขึ้นรวมถึงการขยับเลื่อนของฤดูกาลและมีสภาวะความแห้งแล้งที่รุนแรงขึ้น นํามาซึ่งการเสื่อมถอยของทรัพยากรการเกษตร

แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่

ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากรังที่ห่อหุ้มดักแด้ไหม ได้แก่ ไหมหม่อน มนุษย์นำเส้นใยไหมหม่อนมาทำเครื่องนุ่งห่มยาวนานกว่า 4,000 ปี นอกจากไหมหม่อนแล้วยังมี “ไหมป่า” ที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องนุ่งห่มและไม่จำเป็นต้องใช้ใบหม่อนเป็นอาหาร ได้แก่ ไหมทาซาร์ ไหมมูก้า และไหมอีรี่ เป็นต้น

ทำไส้กรอก ไส้อั่ว ง่ายๆภายในเครื่องจักรเดียว

บทความนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างหนึ่งของกลุ่มชุมชนที่มีความคิดต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผลิตสินค้าแบบมีระบบ และผลิตได้มากขึ้นโดยใช้แรงงานเท่าเดิม หรือน้อยลงกว่าเดิมได้ด้วยการใส่ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยเข้ากับวัตถุดิบเดิมที่มีมากในชุมชน ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากบทความนี้กัน

00:00
00:00
Empty Playlist