เกษตรกรรม

บทบาทที่ดินในอนาคต

ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลให้ราคาที่ดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสังคมอุตสาหกรรมและโลกในยุคทุนนิยม ที่ดินจึงมีบทบาทสำคัญในสังคมของการแข่งขันในปัจจุบัน

ศักยภาพและโอกาสของสินค้าไหมไทยในอาเซียน

ไหมไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เกิดจากภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย โดยอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมของไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนระดับ SMEs ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างและกระจายรายได้สู่สังคมชนบทได้นับแสนครอบครัว

รูปแบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

“รู้งี้ทำประกันไว้ก่อนก็ดีแล้ว”….รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้….แล้วรู้ไหมว่าพืชผลทางการเกษตรก็ทำประกันได้นะจ๊ะ ทั้งนี้การประกันภัยพืชผลถือเป็นการจัดการความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติของเกษตรกร ที่หน่วยงานภาครัฐนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนความเสี่ยงจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกไปยังผู้รับประกันภัย

มาตรการผ่อนปรนด้านแรงงานไร้ฝีมือจากกลุ่มประเทศอาเซียน : ผลกระทบต่อไทย

ในปัจจุบันนี้ แรงงานไร้ฝีมือยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเป็นหลัก เนื่องจากต้องใช้คนเป็นจำนวนมากในการทำงาน ประกอบกับการทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือของคนในประเทศมีแนวโน้มลดลง ทำให้อุปทานแรงงานดังกล่าวมีน้อยลงในเวลาเดียวกัน

ยีนในแม่โค สัมพันธ์กับคุณภาพน้ำนมอย่างไร?

‘คุณภาพน้ำนม’ นับเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญมากกว่าปริมาณน้ำนมที่ได้รับ แม้ว่าจากเดิมที่เราเริ่มต้นโดยเน้นการพัฒนาให้มีปริมาณน้ำนมสูงขึ้นในแต่ละปี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำการเกษตรของครัวเรือนชนบท

ครัวเรือนไทยประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งทำเกษตรกรรม ค้าขาย ประกอบธุรกิจ หรือรับจ้าง โดยขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ โดยภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้สำคัญของครัวเรือนไทยในชนบท

00:00
00:00
Empty Playlist