เกษตรกรรม

ทัศนคติด้านความเสี่ยงกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร

การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในไทยเลือกที่จะใช้วิธีนี้เพื่อรักษาผลผลิตของตน เนื่องจากกลัวที่จะต้องสูญเสียผลผลิตของตนให้แก่เหล่าศัตรูพืชทั้งหลาย อาจก่อให้เกิดการตกค้างของสารเคมีอยู่ในพืชผัก ซึ่งจะส่งผลเสียและเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้

ข้าวบรรจุถุงกับการรับรองการค้าที่เป็นธรรม “Fairtrade Thailand”

แม้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพยายามในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาจากเกษตรกรเองยังขาดความชำนาญในการเพิ่มบทบาทการเป็นพ่อค้า การแก้ไขปัญหายังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่า

การปรับตัวของชาวนาต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าว

เกษตรกรก็มีการปรับตัวทั้งในด้านการผลิตและการตลาด การปรับตัวของชาวนาที่ยึดโยงกับราคาข้าว สามารถจำแนกการปรับตัวได้เป็น 2 ลักษณะ คือการปรับตัวในช่วงที่ราคาข้าวสูง และการปรับตัวในช่วงที่ราคาข้าวต่ำ

“ภัยแล้ง” กับการปรับตัวของเกษตรกรและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

แม้หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนตกชุกต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ การแก้ปัญหาในปัจจุบันของเกษตรกรทำนาเหล่านั้นเป็นอย่างไรและทางออกในการเผชิญหน้ากับภัยแล้งควรเป็นเช่นไร

อิทธิพลจีน กับผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตรของไทย

รัฐบาลจีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์หลากหลายรูปแบบ โดยได้ส่งเสริมให้เกิดการรุกออกมาลงทุนภายนอกประเทศจีน โครงการก่อสร้างคมนาคมเพื่อการเชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ โดยนโยบายต่าง ๆ ล้วนเอื้อให้นักลงทุนชาวจีนก้าวออกไปลงทุนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรไร่อ้อย

อ้อยถือเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะมีรายได้จากการจำหน่ายอ้อยไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ภาคเกษตรทั้งหมด

00:00
00:00
Empty Playlist