เกษตรกรรม

วิจัยอย่างไร ให้ชาวนาได้ประโยชน์

ชาวนากับความยากจนเป็นสิ่งที่เราได้ยินจนถึงปัจจุบัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาต่างช่วยกันทำทุกทางเพื่อให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนราคาข้าว การทำวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ข้าวไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตของชาวนาไทยให้ดีขึ้น

การจับสัตว์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำกับการสร้างอาชีพของราษฎรอย่างยั่งยืน

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมรวมถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดข้าวไทย

สถานการณ์ในตลาดข้าวไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทำให้โครงสร้างการค้าข้าวไทยต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านการผลิตและราคาข้าว

บทบาทของภาคบริการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต (Servicification of Manufacturing)

ภาคบริการไทยเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่และมีความสำคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลง รวมถึงการส่งออกบริการที่ขยายตัวอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างการส่งออกบริการของโลกและอาเซียน

พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงของครัวเรือนเกษตรกรไทยและการซื้อประกันภัยข้าวนาปี

ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนที่เป็นภาคเกษตรจำนวน 8.14 ล้านครัวเรือน คิดเป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ 40.35 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่หลากหลายด้าน

การปรับตัวของเกษตรกรสวนยางในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การปรับตัวของเกษตรกรสวนยางในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นล้วนเป็นผลดีในอุตสาหกรรมยางพาราในไทย การศึกษาและเตรียมตัวต่อผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวสวนยางที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

00:00
00:00
Empty Playlist