เกษตรกรรม

บทบาทของภาคบริการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต (Servicification of Manufacturing)

ภาคบริการไทยเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่และมีความสำคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลง รวมถึงการส่งออกบริการที่ขยายตัวอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างการส่งออกบริการของโลกและอาเซียน

พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงของครัวเรือนเกษตรกรไทยและการซื้อประกันภัยข้าวนาปี

ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนที่เป็นภาคเกษตรจำนวน 8.14 ล้านครัวเรือน คิดเป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ 40.35 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่หลากหลายด้าน

การปรับตัวของเกษตรกรสวนยางในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การปรับตัวของเกษตรกรสวนยางในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นล้วนเป็นผลดีในอุตสาหกรรมยางพาราในไทย การศึกษาและเตรียมตัวต่อผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวสวนยางที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติด้านความเสี่ยงกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร

การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในไทยเลือกที่จะใช้วิธีนี้เพื่อรักษาผลผลิตของตน เนื่องจากกลัวที่จะต้องสูญเสียผลผลิตของตนให้แก่เหล่าศัตรูพืชทั้งหลาย อาจก่อให้เกิดการตกค้างของสารเคมีอยู่ในพืชผัก ซึ่งจะส่งผลเสียและเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้

ข้าวบรรจุถุงกับการรับรองการค้าที่เป็นธรรม “Fairtrade Thailand”

แม้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพยายามในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาจากเกษตรกรเองยังขาดความชำนาญในการเพิ่มบทบาทการเป็นพ่อค้า การแก้ไขปัญหายังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่า

การปรับตัวของชาวนาต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าว

เกษตรกรก็มีการปรับตัวทั้งในด้านการผลิตและการตลาด การปรับตัวของชาวนาที่ยึดโยงกับราคาข้าว สามารถจำแนกการปรับตัวได้เป็น 2 ลักษณะ คือการปรับตัวในช่วงที่ราคาข้าวสูง และการปรับตัวในช่วงที่ราคาข้าวต่ำ

00:00
00:00
Empty Playlist