เกษตรกรรม

ยกระดับมาตรฐาน “ดอกไม้กินได้”

ยกระดับมาตรฐาน “ดอกไม้กินได้”

ถ้าดอกไม้สวย ๆ ที่เห็นอยู่ในแจกัน เปลี่ยนมาอยู่บนจานอาหารของเราแทน คงเกิดคำถามตามมาว่า ปลอดภัยหรือเปล่า มีมาตรฐานไหม และกินแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่า?

ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันระหว่าง ไทย ลาว และ จีน

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์อยู่กับปริมาณผลผลิต หากปริมาณผลผลิตในประเทศมีมากและราคาต่ำหรือราคาในบางประเทศสูงกว่า ก็จะมีการส่งออกมาก

การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของคนในประเทศ คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเล็ก ๆ การใช้ประโยชน์จากที่ดินจึงไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีกำลังคนและความสามารถก็ตาม

วิจัยอย่างไร ให้ชาวนาได้ประโยชน์

ชาวนากับความยากจนเป็นสิ่งที่เราได้ยินจนถึงปัจจุบัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาต่างช่วยกันทำทุกทางเพื่อให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนราคาข้าว การทำวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ข้าวไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตของชาวนาไทยให้ดีขึ้น

การจับสัตว์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำกับการสร้างอาชีพของราษฎรอย่างยั่งยืน

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมรวมถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดข้าวไทย

สถานการณ์ในตลาดข้าวไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทำให้โครงสร้างการค้าข้าวไทยต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านการผลิตและราคาข้าว

00:00
00:00
Empty Playlist