อ่างเก็บน้ำห่วงสงสัย

อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ชุมชนต้นแบบจัดการน้ำ แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยงานวิจัย

เพราะปัญหาการแย่งชิงน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณอ่างเก็บห้วยสงสัย ชาวบ้านจึงมาช่วยกันคิดแก้ปัญหาไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเพียงอย่างเดียว เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ เพราะชาวบ้านเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการใช้น้ำร่วมกันอย่างรู้คุณค่า มีการแบ่งปันน้ำกันใช้ ทำให้สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งการแย่งชิงน้ำใช้ในพื้นที่หมดไป

00:00
00:00
Empty Playlist