อาเซียน

ความเชื่อมโยงของประชาชนภายใต้กรอบศาสนาในอาเซียน

ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาวนับถือพระพุทธศาสนา และได้นำความเชื่อทางพุทธศาสนาผูกติดกับประเพณีสำคัญต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐได้ประกาศให้ประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

เมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่ แต่เป็นตัวกำหนดการใช้ชีวิต

“สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ ‘จำยอมอย่างมีความสุข’ ที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่ลักษณะนี้โดยต้องสละคุณภาพชีวิตบางอย่างไป ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งการเดินทางที่สะดวก การได้อยู่ใกล้ที่ทำงาน สถานศึกษา และการได้อยู่ใกล้ชิดแหล่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเมือง” ข้อค้นพบหนึ่งจากงานวิจัย ติดตามข้อค้นพบอีกมากมายในบทความ..

00:00
00:00
Empty Playlist