อนุกรมวิธาน

กระโถนพระฤๅษี (Sapria himalayana)

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีพืชหลากหลายชนิดที่สามารถพบเห็นได้ รวมทั้งพืชแปลกหายากอย่างกระโถนพระฤๅษี (Sapria himalayana Grilff.) การสำรวจเพื่อสร้างองค์ความรู้ ศึกษาความหลากหลายและจำแนกชนิดพืช เพื่อการอนุรักษ์จึงมีความสำคัญ

หอยทากและตะขาบ (Molluscs and centipedes)

ประเทศไทยเต็มไปด้วยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนานาชนิด จากการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินที่อยู่ในประเทศไทย ได้ค้นพบ หอยทากกว่า 600 สปีชีส์ (สายพันธุ์) เป็นชนิดใหม่ของโลกถึง 125 สปีชีส์ ไส้เดือนดินและไส้เดือนสะเทินถึง 85 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ถึง 50 สปีชีส์ กิ้งกือถึง 215 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ถึง 85 สปีชีส์ และยังค้นพบตะขาบอีกถึง 57 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ 3 สปีชีส์

ค้างคาว (Bats)

“ค้างคาว” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยและมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันค้างคาวกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อันจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการคุกคามของมนุษย์

00:00
00:00
Empty Playlist