สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ photo

ลดความสูญเสียทรัพยากรไทย กฏหมายความหลากหลายทางชีวภาพต้อง Update

ทรัพยากรธรรมชาติไทยเปราะบาง และถูกตักตวงผลประโยชน์อยู่เสมอ บริษัทข้ามชาติมีแนวโน้มนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของไทย ไปจดสิทธิบัตร โดยชุมชนเจ้าของไม่ได้อะไรเลย

วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม photo

“วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม” มองมนุษย์/ธรรมชาติผ่านโลกวรรณกรรม

วรรณกรรม คือโลกอีกใบที่สะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมผ่านตัวอักษร ช่วยให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

food waste photo

ขยะคือ เงิน C-ROS ขยะเพิ่มทรัพย์

ขยะอาหาร (Food Waste) เป็นขยะที่คนสนใจน้อยที่สุด เพราะนอกจากหน้าตาดูไม่จืดแล้ว การนำไปใช้ประโยชน์ต่อก็ยิ่งยากลำบาก การกำจัดส่วนใหญ่คือการฝังกลบ หรือเอาไปทำปุ๋ยแค่นั้น

แผ่นดินไหว…ไม่ไกลคนกรุง

จากการศึกษาวิจัยในช่วงที่ผ่านมาได้บ่งชี้ว่ากรุงเทพฯ เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหว แต่ลักษณะความเสี่ยงของกรุงเทพฯ นั้นแตกต่างจากของเมืองอื่นๆ เนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวชุกชุม ความเสี่ยงจึงมิได้เกิดจากแผ่นดินไหวในระยะใกล้ แต่กลับเป็นผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในระยะไกล

อนาคตทรัพยากรน้ำภาคเกษตรของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ปริมาณน้ำผันผวนและผันแปรเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การคาดการณ์และการวางแผนจัดสรรน้ำในอนาคตเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะการจัดการในสภาวะแล้งและสภาวะน้ำท่วมเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติ ทางเดียวที่จะลดความเสี่ยงคือการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการน้ำเท่านั้น

ดรรชนี เอมพันธุ์

อนาคตสิมิลัน บนสมดุลของการท่องเที่ยว

สิมิลันเป็นทะเลในฝันของทุกคน แต่จะเป็นแบบนี้ได้อีกไม่นาน หากมีจำนวนนักท่องเที่ยวชุกจนถึง 7,000 คนต่อวัน แล้วอย่างนี้สิมิลันจะรับไหวได้อย่างไร

00:00
00:00
Empty Playlist