สิ่งแวดล้อม

สระกักเก็บน้ำจากน้ำยาง

น้ำยางพาราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างนะ คำตอบหนึ่งในนั้นคือการนำน้ำยางพาราเข้มข้นมาผสมสารเคมี ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “น้ำยางคอมพาวนด์” ก่อนฉีดพ่นลงบนชั้นของผ้าเสริมแรงในพื้นที่สร้างสระเพื่อทำเป็นสระกักเก็บน้ำ

ชานอ้อยหมักยูเรีย-อาหารหยาบของโคนม

ชานอ้อยจัดเป็นอาหารหยาบในกลุ่มเยื่อใยสูง ย่อยยาก และมีโปรตีนต่ำ หากนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์จำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพก่อน “การหมักชานอ้อยด้วยยูเรียและกากน้ำตาล” ถือเป็นหนึ่งในวิธีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะที่ทำให้โคนมมีปริมาณน้ำนมและผลตอบแทนสูงกว่าการให้อาหารปกติ

กลไกการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี

เมื่อเมืองขยายตัวใหญ่ขึ้น ผู้คนมากขึ้น ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลก็ตามมาทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำทิ้ง ทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ้านเรือน ลงสู่แหล่งน้ำทะเล ส่งผลทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยหลายแห่งเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี มาจากกระบวนการยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)

คาดคะเนอนาคตพลังงานไทยในปี ค.ศ. 2035

หลายครั้งที่เราเห็นบทความในการทำนายอนาคตพลังงาน ทั้งของในและต่างประเทศ มีที่มาหรือหลักการในการคิดวิเคราะห์อย่างไร บทความนี้จะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นหนึ่งในวิธีคิดวิเคราะห์และหาคำตอบนั้น แต่บทสรุปจากมุมมองในปัจจุบันนี้ของผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นอย่างไร ขอเชิญทุกท่านติดตามได้จากบทความนี้

มาร์ค เฟิลเคอร์ photo

ยุคนี้ที่ว่าแล้ง ยุคหน้าอาจแล้งหนักกว่า

จริงหรือน้ำประปาจะไม่มีวันหมดในอนาคตข้างหน้า แต่เมื่อมองไปรอบๆ ตัว แม่น้ำที่แห้งขอด และข่าวความแห้งแล้ง และฝนทิ้งช่วง ถึงมีให้เห็นได้บ่อยๆ

สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ – หลักคิดและแนวทางในการขับเคลื่อน

“ภาวะโลกร้อน” คำนี้คงเป็นคำที่หลายคนได้ยินจนคุ้นหู ปัจจุบันไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่ได้รับรู้ถึงผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในสาเหตุหลักของมันคือ ภาวะโลกร้อน การแก้ไขเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นวาระระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันรักษ์โลกให้มากยิ่งขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist