สิ่งแวดล้อม

ทำความรู้จักกลุ่มทราย์ (TRY): กลุ่มสตรีผู้เลี้ยงหอยนางรมในแกมเบีย กับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่งของตัวเองตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงและชายฝั่งตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน จนทำให้ชุมชนสามารถที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกลับมาได้อีกครั้ง ชาวบ้านในชุมชนสามารถประกอบอาชีพจากทรัพยากรประมงและชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน

ที่ดิน: การเปลี่ยนแปลงเชิงมูลค่า และการถือครอง

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่พยายามให้ผู้คนอยู่ที่บ้านตนเอง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหากมีบ้านเดี่ยว หรือห้องชุดขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ หรือบริเวณให้ได้ทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากภาวะที่ต้องกักตัวเองก็กล่าวได้ว่ามีทุนที่ดี

ขีดสมรรถนะของหน่วยงานไทยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือเคยได้ยินในชื่อ Climate change เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างผลกระทบใหญ่ในระดับโลก ทุกประเทศล้วนแล้วแต่ต้องรับชะตากรรมนี้ร่วมกัน ซึ่งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในสังคมด้วย

มาตรการส่งเสริมรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ กับบทเรียนต่อประเทศไทย

ปัจจุบัน ภาคเศรษฐกิจด้านขนส่งมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าภาคเศรษฐกิจอื่น เนื่องจากการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอันเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

การตื่นตัวของไทยกับการบริหารจัดการน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่ง ทั้งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากน้ำมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุปโภคและบริโภค คุณภาพและความเพียงพอของน้ำจึงมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีทั้งแบบเป็นแบบส่วนตัว กลุ่มผสมเพื่อนและครอบครัวกลุ่มคนที่มาศึกษาดูงาน ไปจนถึงบางคณะที่ให้บริษัททัวร์จัดการท่องเที่ยวให้

00:00
00:00
Empty Playlist