สิ่งแวดล้อม

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้ริมทาง อาจไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับตกแต่ง แต่มีส่วนช่วยในการลด PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของคนในประเทศ คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเล็ก ๆ การใช้ประโยชน์จากที่ดินจึงไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีกำลังคนและความสามารถก็ตาม

การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้

ผ้าทอของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ รูปแบบ ลวดลาย เอกลักษณ์วัตถุดิบ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการทอผ้าในภาคใต้ที่มีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าแบบต่าง ๆ นอกจากจะมีการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ ยังมีการสร้างสรรค์ลวดลายที่แปลกใหม่สวยงามขึ้น

วิจัยอย่างไร ให้ชาวนาได้ประโยชน์

ชาวนากับความยากจนเป็นสิ่งที่เราได้ยินจนถึงปัจจุบัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาต่างช่วยกันทำทุกทางเพื่อให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนราคาข้าว การทำวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ข้าวไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตของชาวนาไทยให้ดีขึ้น

รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงกับการอนุรักษ์และพัฒนา

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่อยู่ในระบบการซื้อขายแบบดั้งเดิม ที่เกษตรกรแต่ละรายแยกกันขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ จะประสบปัญหาหลักคือการขาดอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต เป็นผลมาจากข้อจำกัดในเชิงกายภาพและยากที่จะพัฒนา โดยเฉพาะในมุมมองการอนุรักษ์และการพัฒนา

00:00
00:00
Empty Playlist