สิ่งแวดล้อม

วิจัยอย่างไร ให้ชาวนาได้ประโยชน์

ชาวนากับความยากจนเป็นสิ่งที่เราได้ยินจนถึงปัจจุบัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาต่างช่วยกันทำทุกทางเพื่อให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนราคาข้าว การทำวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ข้าวไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตของชาวนาไทยให้ดีขึ้น

รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงกับการอนุรักษ์และพัฒนา

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่อยู่ในระบบการซื้อขายแบบดั้งเดิม ที่เกษตรกรแต่ละรายแยกกันขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ จะประสบปัญหาหลักคือการขาดอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต เป็นผลมาจากข้อจำกัดในเชิงกายภาพและยากที่จะพัฒนา โดยเฉพาะในมุมมองการอนุรักษ์และการพัฒนา

การจับสัตว์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำกับการสร้างอาชีพของราษฎรอย่างยั่งยืน

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมรวมถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

เครื่องมือคาดการณ์ปริมาณฝน

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เป็น ‘มหาอุทกภัย’ ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งในลุ่มน้ำชี-มูล เกิดจากฝนที่ตกหนักซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและไม่มีการรายงานสถานการณ์ฝนลงมาบนพื้นที่ชุมชนเมือง จนทำให้บ้านเรือน โรงพยาบาลในตัวจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนั้นเช่นกัน

สภาพปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ปัญหาภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงมีให้เห็น โดยเฉพาะปัญหาการจัดการ การดูแลควบคุมของเจ้าหน้าที่ ไปจนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ และการมาของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่อาจปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบในพื้นที่ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จึงควรต้องพัฒนาและสร้างแนวทางการแก้ไขต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

แอพพลิเคชั่นเก็บต้นไม้

พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นพื้นที่คูเมืองเก่าโคราช อยู่กลางเมืองนครราชสีมา โดยคูเมืองตรงนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่ดี แม้กำแพงบางส่วนจะถูกรื้อไปแล้วบ้าง ในอนาคตจังหวัดนครราชสีมาจะถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน ซึ่งอาจส่งผลให้ตัวเมืองอาจมีการขยายตัวมากขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist