สิ่งแวดล้อม

การพยากรณ์อากาศในภาวะอากาศแปรปรวน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน ซึ่งความแปรปรวนของฝนฟ้าและฤดูกาล เป็นเหตุให้เกิดวิกฤตภัยแล้งหรืออุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง การพยากรณ์อากาศจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอื่นๆ รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก สามารถช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิพื้นผิวดาวเคราะห์ไว้ได้ ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิที่อบอุ่นและเหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แต่กิจกรรมของมนุษย์หลายอย่างก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่มากจนเกินไป ซึ่งมันไม่เหมือนก๊าซที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สลายตัวได้เอง เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยท้าทายไทย ท้าทายโลก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อนที่กระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นทุกขณะและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ?

นาโนซิลเวอร์ขยะมีพิษที่ต้องกำจัด

ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า สิ่งทอต่างๆ มักนิยมใช้สารอนุภาคนาโนในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย แต่ในขณะเดียวกันสารอนุภาคโนนาโนซิลเวอร์เหล่านี้สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ในระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อแบคทีเรียทั้งชนิดที่ดีและไม่ดีในสิ่งแวดล้อม

วัตถุเหลือทิ้ง สู่คอนกรีตมวลเบา

การรีไซเคิลขยะที่เหลือทิ้งหรือไร้ประโยชน์ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือแปรรูปจนได้วัตถุดิบชิ้นใหม่นั้นเป็นที่ยอมรับมากในปัจจุบัน แต่การรีไซเคิลขยะส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่บ่อยครั้ง คือ ขยะประเภทพลาสติก แต่ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อให้ได้วัตถุดิบชิ้นใหม่ได้ นั้นก็คือ “เศษคอนกรีตหรือเศษอิฐ”

การจัดการซากแผงโซล่าเซลล์ที่หมดความคุ้มค่า

หากประเทศไทยจัดการซากแผงพลังงานแสงอาทิตย์หมดความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง จะสามารถเป็นต้นแบบเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและครบวงจรในภูมิภาคต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

00:00
00:00
Empty Playlist