สิ่งแวดล้อม

นาโนซิลเวอร์ขยะมีพิษที่ต้องกำจัด

ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า สิ่งทอต่างๆ มักนิยมใช้สารอนุภาคนาโนในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย แต่ในขณะเดียวกันสารอนุภาคโนนาโนซิลเวอร์เหล่านี้สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ในระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อแบคทีเรียทั้งชนิดที่ดีและไม่ดีในสิ่งแวดล้อม

วัตถุเหลือทิ้ง สู่คอนกรีตมวลเบา

การรีไซเคิลขยะที่เหลือทิ้งหรือไร้ประโยชน์ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือแปรรูปจนได้วัตถุดิบชิ้นใหม่นั้นเป็นที่ยอมรับมากในปัจจุบัน แต่การรีไซเคิลขยะส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่บ่อยครั้ง คือ ขยะประเภทพลาสติก แต่ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อให้ได้วัตถุดิบชิ้นใหม่ได้ นั้นก็คือ “เศษคอนกรีตหรือเศษอิฐ”

การจัดการซากแผงโซล่าเซลล์ที่หมดความคุ้มค่า

หากประเทศไทยจัดการซากแผงพลังงานแสงอาทิตย์หมดความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง จะสามารถเป็นต้นแบบเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและครบวงจรในภูมิภาคต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

วิกฤตทะเลไทย ใครว่าเรื่องเล็ก

ปัญหาขยะทะเลไทยคือปัญหาสะสมมาตลอดกว่า 20 ปี และในปัจจุบันปัญหานี้ก็ได้ทวีความรุนแรงให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ต้นตอของปัญหาเกิดจากการทิ้งขยะของมนุษย์ จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล เช่น การใกล้สูญพันธุ์ของสัตว์ทะเล โลมา ปลาวาฬ เต่าทะเล แล้วพวกเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้

บ้านผาสุขต้นแบบการจัดการน้ำบนที่สูง แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยงานวิจัย

“การสำเร็จของงานวิจัยนี้ เป็นการดำเนินงานโดยชาวบ้านซึ่งเป็นคนในชุมชนที่ประสบปัญหาโดยตรง ที่สำคัญที่สุด คือ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานได้” ติดตามการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยงานวิจัยได้ในบทความ

อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ชุมชนต้นแบบจัดการน้ำ แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยงานวิจัย

เพราะปัญหาการแย่งชิงน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณอ่างเก็บห้วยสงสัย ชาวบ้านจึงมาช่วยกันคิดแก้ปัญหาไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเพียงอย่างเดียว เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ เกิดความตระหนักในการใช้น้ำร่วมกันอย่างรู้คุณค่า มีการแบ่งปันน้ำกันใช้ ทำให้สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งการแย่งชิงน้ำใช้ในพื้นที่หมดไป

00:00
00:00
Empty Playlist