สังคม

ตัดวงจรการกระทำผิดซ้ำด้วยแนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์

การประเมินสถานการณ์และปัญหาของวงจรการกระทำผิดซ้ำ สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปได้โดยง่าย แนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์จึงมีความสำคัญในการนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการทำงานของระบบยุติธรรมและเจ้าหน้าที่

ช่องว่างความรู้เกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธุ์ ทำให้ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรครั้งสำคัญที่จำนวนประชากรวัยเด็กและวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงในขณะที่วัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถอดบทเรียนนโยบายประชากรประเทศสิงคโปร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์มีภูมิประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ และไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่ด้วยเป้าหมายของสิงคโปร์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” ทำให้ประเทศสิงคโปร์จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

วิถีชีวิตและสัมพันธ์ริมฝั่งโขงของชาวญ้อสองดินแดน

‘ชาวญ้อ’ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของชนชาติไท ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่ประเทศไทยและสปป.ลาวในปัจจุบัน ชาวญ้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษา ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ร่วมกัน

การพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยเฉพาะปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มักจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางสาธารณะ

ความท้าทายของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

ปัจจุบันในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งมาพร้อมความต้องการที่จะได้รับการดูแลที่มากขึ้นไปอีกขั้น กล่าวได้ว่าเป็นความท้าทายของไทยว่าจะเตรียมรับมมือกับเรื่องนี้อย่างไร

00:00
00:00
Empty Playlist