สังคม

อัตราภาษีที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ความเป็นธรรมในกิจกรรมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าควรมีทิศทางเป็นอย่างไรถึงสามารถเรียกว่าเป็นธรรมอย่างแท้จริง คนต่างจังหวัดก็ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยหางานทำ สิ่งเหล่านี้ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเนื่องจากมีทั้งคนที่รวยที่สุดและคนที่จนที่สุดอยู่ร่วมกัน แล้วเกิดความเป็นธรรมจากการเก็บภาษีในสังคมจริงหรือไม่

ประเทศไทยกับเอกนครที่ยากจะแก้ไข

หากพูดถึงประเทศไทย คงอดนึกถึงเมืองที่เจริญที่สุด ประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศได้มากที่สุดคือเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่ผู้คนหลั่งไหลเข้าทำมาหากิน ลงทุน พักอาศัย แสวงหาโอกาสอย่างมาก

ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย

ความไม่เท่าเทียมกันในมนุษย์ (Inequality of men) เป็นความจริงที่มีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เพศ เชื้อชาติ การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานะความเป็นอยู่ ซึ่งนำไปสู่การมองข้ามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกัน (Human dignity)

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เข้าใจกัน พร้อมจะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งหวาดระแวงหรือความไม่ไว้วางใจต่อกันได้

แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ซึ่งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก รองลงมาคือหน่วยงานภาคประชาสังคม

พหุวัฒนธรรมกับการสืบทอดและดำรงอัตลักษณ์ของชาวไทยพุทธภาคใต้

การศึกษาตำนานพื้นบ้านที่ว่าด้วย เรื่องราวของพุทธศาสนาสามารถอธิบายที่มาของจารีตประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนภายใต้ความเชื่อเดียวกัน หรือความเชื่อ ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเคารพทางศาสนาร่วมกันในชุมชน

00:00
00:00
Empty Playlist