สังคม

วัฒนธรรมเมืองกับพื้นที่ชายขอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการขยายตัวพื้นที่กรุงเทพมหานครไปสู่ปริมณฑล ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และประชากร จะมีความคล้ายกันจนแยกไม่ออก ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรที่ก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ของคนยังมี จึงมีความน่าสนใจในแง่ของการนำมาซึ่งกระบวนการกลายเป็นเมือง

ยกระดับไทยจากบทเรียนญี่ปุ่น (EP.1) : ท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยสถานีริมทาง

ประเทศญี่ปุ่นมีการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ และสังคม อย่างสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบคือ การดึงจุดแข็งที่มีเป็นทุนเดิมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จนการยกระดับพัฒนาผ่านการเข้าถึง และเข้าใจ ในบริบทที่เป็นอยู่โดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่าหากเราเข้าใจเคล็ดลับความสำเร็จแล้วหยิบมาพิจารณาสังคมไทย

สันติภาพของผู้หญิงท่ามกลางความรุนแรง

เวลาเราพูดถึงผู้หญิงกับความรุนแรงมักจะถูกอธิบายได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่ความรุนแรงที่มันปรากฏในครอบครัว ความรุนแรงในชีวิตประจำวันเนื่องจากคู่สมรส และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากมิติทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมหรือบทกฎหมาย เป็นต้น

“สื่อ” กับความรุนแรง

สื่อในตอนนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงและติดตามได้ง่ายขึ้นมาก แต่อีกนัยหนึ่งมันก็ซ่อนคมที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่สามารถแยกแยะใช้วิจารณญาณได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ อันอาจนำมาสู่ประเด็นเรื่องการใช้ความรุนแรง

ความยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

“กระบวนการยุติธรรม” ของรัฐถือเป็นอำนาจในการรักษาความยุติธรรมผ่านการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐ คือรัฐเป็นผู้มีอำนาจในความเป็นจริงที่จะบอกว่าสิ่งใดคือความยุติธรรม และมีศาลอยู่ในฐานะหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของผู้คนเพื่อให้ได้ “ข้อยุติที่เป็นธรรม” แก่กรณีพิพาทต่าง ๆ

การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่ในไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในต่างแดนที่เรียกว่า “ไชน่าทาวน์” ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว ด้วยอุปนิสัยและลักษณะของชาวจีนที่มักจะรวมตัวกันเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ชุมชนชาวจีนในหลายประเทศทั่วโลกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

00:00
00:00
Empty Playlist