สังคม

กัมมัฏฐานล้านนา

เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองไทยในช่วงระยะต้นได้มีการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก อรรถกถาเหล่านั้นก็ได้เผยแพร่เข้ามาสู่เมืองไทยด้วย ทำให้มีผู้ศึกษาและปฏิบัติในเมืองไทยเขียนอธิบายและเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คนไทย การปฏิบัติกัมมัฏฐานในเมืองไทยจึงมีหลายสำนักเกิดขึ้นด้วยกัน

แนวทางการนำผู้ต้องขังคืนสู่สังคมเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (Social Reintegration)

แนวทางการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และกรณีศึกษาของต่างประเทศให้เห็นว่า การเตรียมความพร้อมต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าสู่เรือนจำ ก่อนพ้นโทษและก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกไปใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งหลังจากที่พ้นโทษแล้วด้วย

เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเพื่อพัฒนางานราชทัณฑ์ของประเทศไทย

ปัญหานักโทษล้นเรือนจำและปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานราชทัณฑ์ในภาพรวม เพื่อปฏิรูปงานราชทัณฑ์ ไทยควรเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชญากรรม ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

“สังคมสูงวัย” น่ากลัวจริงหรือ?

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แรงงานหลักอย่างหนุ่มสาววัยแรงงานกำลังมีสัดส่วนที่ลดลง ทำให้เกิดข้อกังวลในประเด็นต่าง ๆ เรื่องแหล่งรายได้ การมีเงินออม การประกันรายได้ที่จำเป็นในยามชรา สวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐควรเข้ามาช่วยเหลือ

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในต่างประเทศ สู่โมเดลการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย

หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรือนจำ ทำให้เรือนจำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันที่เน้นการลงโทษด้วยการคุมขังจึงประสบปัญหาหลายประการที่ควรแก้ไขระบบการทำงานอย่างยิ่งยวด

มลพิษทางเสียงที่สาธารณสุขไทยแก้ไม่ตก

ประเทศไทยนอกจากปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้องเผชิญในปัจจุบันแล้ว ปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อประชาชนคือ มลพิษทางเสียงเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ในประเทศ มลพิษทางเสียงที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การค้าขาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบและเกิดข้อร้องเรียน จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง

00:00
00:00
Empty Playlist