สังคม

มอง “การเลือกตั้ง” ในประเทศอาเซียน บทเรียนสู่ประเทศไทย

เมื่อการเลือกตั้งนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีพลวัตร โครงการวิจัย “พลวัตรทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในอาเซียน” โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ จะนำเราออกสำรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

สังคมไทยจะก้าวข้ามปัญหา “คอร์รัปชัน” ได้อย่างไร

เมื่อการ “โกง” ถูกรองรับด้วยวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง ๆ การแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ไม่ถูกจุด จึงไม่อาจทำให้คอร์รัปชันหายไปจากสังคมไทย ถอดรหัสพฤติกรรมการโกงได้ใน “โครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น” โดย ผศ.ดร. ธานี ชัยวัฒน์

ผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้

ความแตกต่างทางรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชากรสูงอายุบางคนมีรายได้สูงมาก ในขณะที่บางคนมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อาจส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ครอบครัวแหว่งกลาง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือน

รูปแบบครัวเรือนในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบ บางครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าแบบครอบครัวใหญ่ มีปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และหลาน บางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวเล็กมีแค่พ่อแม่ และลูก บางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่เพียงคนเดียว ก็สามารถพบเห็นในสังคมไทย ณ ปัจจุบัน

“ทุจริตเชิงนโยบาย” ปัญหาที่คนไทยต้องรู้เท่าทัน นักการเมือง

“การทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นหนึ่งในปัญหาการคอร์รัปชั่นที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การทุจริตเชิงนโยบายนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เงื่อนไขทางการเมืองในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งแตกต่างจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ผ่านการออกแบบการเรียนการสอน

เมื่อเด็กยุคใหม่โตขึ้นมากับสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีเนื้อหาที่หลากหลาย ความวิตกกังวลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อความสามารถในการกลั่นกรองเนื้อหาจึงเกิดขึ้นตามมา สิ่งสำคัญคือจะต้องมีการสอนให้เด็กสามารถรู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อดิจิทัล

00:00
00:00
Empty Playlist