สกลนคร

“น้ำบ่อตอก” นวัตกรรมในการจัดการน้ำแบบบ้านบ้าน

“จุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การทำให้ชุมชนได้ค้นพบตัวตนว่า ทำได้ ทำจริง และการร่วมมือร่วมแรงจะช่วยลดความขัดแย้งได้ รวมถึงการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเองโดยการใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมชุมชนน้ำบ่อตอก ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้ตลอดปี ภายใต้กฎกติกาของชุมชนเรื่องการใช้น้ำ” ติดตามเรื่องราวการทำวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ในบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist