วัฒนธรรม-ชาติพันธุ์

รูปแบบการอยู่อาศัยกับความเปราะบางของผู้สูงอายุ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนของผู้สูงอายุมีมากกว่าสัดส่วนประชากรวัยเด็ก โดยไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้ามาเป็นสังคมสูงวัยที่กำลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า

กีรออาตี เครื่องมือการเรียนอัล-กุรอานด้วยหัวใจ

สำหรัชชาวมุสลิมนั้น การฝึกฝนภาษาเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนของอัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิต การเรียนภาษาเพื่อให้สามารถอ่านอัล-กุรอานได้ จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาต่อไป

จิตรกรรมฝาผนัง ร.3

ความงดงามและเรื่องเล่าของชีวิตผู้คนในภาพจิตรกรรม ทำให้ “กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์” ลงมือวิจัยภาพฝาผนังในช่วง ร.3 เพื่อหาเอกลักษณ์ร่วม

เมียนมาร์เปลี่ยนไป อะไรเปลี่ยนแปลง

ผลจากการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและการขยายตัวของความเป็นเมือง ส่งผลให้แบบแผนการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านของแหล่งและประเภทของอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบ การลงของพื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชาวเมียนมาร์

00:00
00:00
Empty Playlist