วัฒนธรรม-ชาติพันธุ์

การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นของเมืองรอง

ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยกับภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน

นาฏยศิลป์ไทยถือเป็นสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับคตินิยมชาวอีสาน อันเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ศิลปะ สุนทรีย์และความบันเทิง แฝงไปด้วยข้อคิด ที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

กลไกความร่วมมือด้านพุทธศาสนาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก 3 ภาคส่วนที่สำคัญ คือ ภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงาน ผสานความสัมพันธ์และหลุดพ้นจากกรอบขอบเขตพรมแดนที่รัฐกำหนด  

พลวัตของภูมิปัญญาและภาพสะท้อนจากวรรณกรรมอินเดีย: บทเรียนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย

“วรรณกรรมอินเดีย” เป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลของโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานของอารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่รู้จักและคุ้นเคยกับวรรณกรรมอินเดียเป็นอย่างดี เนื่องจากวรรณกรรมอินเดียส่วนหนึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในหนังสือเรียนของไทย

แนวคิดพื้นที่สาธารณะกับการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่สาธารณะเพื่อจัดการการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา

การสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลามในภาคใต้ตอนล่างของไทย

การเข้ามาเผยแผ่อารยธรรมอิสลามในแหลมมลายูและเมืองปาตานี ที่ชื่อว่า ชุมชนอุลามาอฺ ณ บริเวณภาคใต้ตอนล่างของไทย นำมาสู่สังคมแบบพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการศึกษาที่เรียกว่า “ปอเนาะ”

00:00
00:00
Empty Playlist