วัฒนธรรม-ชาติพันธุ์

สันติภาพของผู้หญิงท่ามกลางความรุนแรง

เวลาเราพูดถึงผู้หญิงกับความรุนแรงมักจะถูกอธิบายได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่ความรุนแรงที่มันปรากฏในครอบครัว ความรุนแรงในชีวิตประจำวันเนื่องจากคู่สมรส และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากมิติทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมหรือบทกฎหมาย เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เข้าใจกัน พร้อมจะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งหวาดระแวงหรือความไม่ไว้วางใจต่อกันได้

พหุวัฒนธรรมกับการสืบทอดและดำรงอัตลักษณ์ของชาวไทยพุทธภาคใต้

การศึกษาตำนานพื้นบ้านที่ว่าด้วย เรื่องราวของพุทธศาสนาสามารถอธิบายที่มาของจารีตประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนภายใต้ความเชื่อเดียวกัน หรือความเชื่อ ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเคารพทางศาสนาร่วมกันในชุมชน

การพัฒนาภาษาอังกฤษจากความเป็นท้องถิ่นไทย สำหรับเด็กวัยประถม

การพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อให้ก้าวตามทันกับยุคสมัยใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารเป็นหลัก

วิถีชีวิตและสัมพันธ์ริมฝั่งโขงของชาวญ้อสองดินแดน

‘ชาวญ้อ’ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของชนชาติไท ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่ประเทศไทยและสปป.ลาวในปัจจุบัน ชาวญ้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษา ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ตำนานท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่างและการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

การศึกษาตำนานท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะตำนานเกี่ยวกับประวัติเมืองปัตตานี เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจและมองปัญหาในอดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ในชายแดนภาคใต้ที่เกิดจากบริบทหลายประการ เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองสังคมวัฒนธรรมรวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ

00:00
00:00
Empty Playlist