วัฒนธรรม-ชาติพันธุ์

ส่องอาเซียนผ่าน “ภาษิต”

ภาษิตของแต่ละประเทศก็เป็นเครื่องสะท้อนแนวคิดการดำรงชีวิตของผู้คน ที่มีทั้งความเหมือนและความต่างจนน่าศึกษา ทำไมคนในประเทศนี้ถึงคิดแบบนั้น ยิ่งเรารู้ภาษิตของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เราก็อาจจะเข้าใจความรู้สึกลึก ๆ ของคนในประชาคมอาเซียนก็ได้

กัมมัฏฐานล้านนา

เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองไทยในช่วงระยะต้นได้มีการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก อรรถกถาเหล่านั้นก็ได้เผยแพร่เข้ามาสู่เมืองไทยด้วย ทำให้มีผู้ศึกษาและปฏิบัติในเมืองไทยเขียนอธิบายและเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คนไทย การปฏิบัติกัมมัฏฐานในเมืองไทยจึงมีหลายสำนักเกิดขึ้นด้วยกัน

การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้

ผ้าทอของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ รูปแบบ ลวดลาย เอกลักษณ์วัตถุดิบ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการทอผ้าในภาคใต้ที่มีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าแบบต่าง ๆ นอกจากจะมีการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ ยังมีการสร้างสรรค์ลวดลายที่แปลกใหม่สวยงามขึ้น

สันติภาพของผู้หญิงท่ามกลางความรุนแรง

เวลาเราพูดถึงผู้หญิงกับความรุนแรงมักจะถูกอธิบายได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่ความรุนแรงที่มันปรากฏในครอบครัว ความรุนแรงในชีวิตประจำวันเนื่องจากคู่สมรส และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากมิติทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมหรือบทกฎหมาย เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เข้าใจกัน พร้อมจะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งหวาดระแวงหรือความไม่ไว้วางใจต่อกันได้

00:00
00:00
Empty Playlist