ผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุทักษะสูง” เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม

“ถึงร่างกายจะอ่อนล้าตามกาลเวลา แต่ทักษะยังคงเฉียบคม” นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจหลายแห่งยังคงจ้างผู้สูงอายุไว้ในองค์กร และผู้สูงอายุรักที่จะทำงาน

รูปแบบการอยู่อาศัยกับความเปราะบางของผู้สูงอายุ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนของผู้สูงอายุมีมากกว่าสัดส่วนประชากรวัยเด็ก โดยไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้ามาเป็นสังคมสูงวัยที่กำลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า

00:00
00:00
Empty Playlist