ประมงพื้นบ้าน

โอรังปันตัย อาหารทะเลจากชุมชน ที่คืนศักดิ์ศรีความเป็นคน

การทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นจนกระทั่งเกิดเป็น “งานวิจัยกินได้” จากทุนชุมชน ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติที่สั่งสมมา เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชน

00:00
00:00
Empty Playlist