ประชากร

ลูกเราเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือไม่ และจะมีวิธีรับมืออย่างไร ?

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งพื้นฐานทางอารมณ์และพฤติกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็ก มีการศึกษาพบว่าเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์เลี้ยงยาก จะส่งผลทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคม และพัฒนาการด้านอื่น ๆ ในเวลาต่อมา เช่น สมาธิสั้น ซน ก้าวร้าว

สถานการณ์ปัญหาเด็กและความเปราะบาง – เรารู้อะไรและยังไม่รู้อะไร ?

ถึงแม้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต แต่สวัสดิภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาส่งผลประโยชน์มาสู่เด็กในมุมที่จำกัด เศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สามารถลดทอนปัญหาที่เกิดจากความขัดสนทางการเงินได้ เด็กไทยยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเพียงพอ การขยายการศึกษายังไม่สามารถลดทอนปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

มาตรการเพิ่มอัตราการเกิด – ความจำเป็นและประเด็นที่ควรพิจารณา

ปัจจุบันปรากฏการณ์ “เกิดน้อย อายุยืน” เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลก การที่ประชากรมีบุตรน้อยลง ประกอบกับอายุไขเฉลี่ย (Life Expectancy) ที่ยืนยาวขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุประชากรครั้งสำคัญ นั่นคือ สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist