ต่างประเทศ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์

“การค้ามนุษย์” เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นเพื่อเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทั่วภูมิภาคทั่วโลก โดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ประเมิน ‘การใช้ชีวิตเยี่ยงทาสสมัยใหม่’ พบว่ามีอยู่ประมาณ 20-70 ล้านคนทั่วโลก

การขยายอิทธิพลของจีนและนัยยะทางนโยบายต่อไทย

การกลับขึ้นมามีอำนาจของจีนอีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 21 หลังจากที่จีนได้ห่างหายจากการเป็นผู้นำโลกไปเกือบสองศตวรรษ รวมถึงการที่จีนยังสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้นั้น เป็นผลมาจากการที่จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง และมีพื้นที่ที่กว้างขวาง จีนมีทรัพยากรธรรมชาติมากและหลากหลาย แต่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของมาเลเซียและสิงคโปร์ และนัยยะต่อประเทศไทย

มาเลเซียได้เปลี่ยนมาใช้นโยบายรัฐเพื่อการพัฒนา คือการที่รัฐเข้าแทรกแซงและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ โดยสาเหตุสำคัญมาจากเหตุการณ์การจลาจลในปี ค.ศ. 1969 ที่ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคองค์การสหชาติมาเลย์ประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบอันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาติพันธุ์ แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

00:00
00:00
Empty Playlist